Projekty EÚ

 

Názov projektu:       Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy

Názov prijímateľa:   COSTRUO, spol. s r.o.

Kód projektu ITMS:  310040N696

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je realizácia opatrení na úsporu energií – zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií, strechy, vonkajších výplní otvorov a na ne nadväzujúcich doplnkových konštrukcií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskej únie
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

www.op-kzp.sk
www.siea.sk

 

Zmluva (zverejnené 30.11.2018) 

+ príloha