Projekty EÚ

Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti administratívnej budovy
Názov prijímateľa: COSTRUO, spol. s r.o.
Kód projektu ITMS: 310040N696
Stručný popis projektu:
Predmetom projektu je realizácia opatrení na úsporu energií – zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií, strechy, vonkajších výplní otvorov a na ne nadväzujúcich doplnkových konštrukcií.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Zmluva +príloha
www.op-kzp.sk
www.siea.sk